Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Havoeli

1 Algemeen
• 1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen HAVOELI en de klant.
• 1.2 HAVOELI heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
• 1.3 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.
• 1.4 Wij maken met de grootste zorg foto’s van de produkten die via onze online shop verkocht worden. Ze dienen ter illustratie en er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden.
2 Prijzen en Aanbiedingen
• 2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euros, inclusief BTW. Verzendkosten zijn bij de genoemde prijzen niet inbegrepen.
• 2.2 HAVOELI is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
• 2.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
3 Betaling
• 3.1 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. U kunt hier kiezen uit de volgende betaalmethoden:
• a) Betaling vooruit (overboeking) via overboeking per bank of giro.
• b) iDeal: als u telebankiert bij de Rabobank, ABN AMRO of ING (Postbank), kunt u op deze manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen.
• 3.2 Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.
• 3.3 Wanneer de betaling niet binnen 3 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.
4 Verzendkosten
• 4.1 Bij ruilen/ retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor eigen rekening van de klant.
• 4.2 Bij een ruiling zal HAVOELI verzendkosten van € 15,00 in rekening brengen van het opnieuw te versturen artikel. Dit bedrag dient vooraf betaald te worden
5 Levering
• 5.1 HAVOELI besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan TNT Post.
• Bestellingen worden via Zeker Pakket van TNT verzonden en zijn traceerbaar in dit systeem. Bij Zeker Pakket vraagt TNT de geadresseerde om te tekenen voor ontvangst. Zie voor meer informatie www.tntpost.nl/voorthuis/pakketten/pakket-sturen/standaard-pakket/zeker-pakket.
• 5.2 HAVOELI streeft ernaar om bestellingen tussen 10 en 60 werkdagen , na ontvangst van de betaling, te versturen.
• 5.3 HAVOELI zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk te annuleren.
• 5.4 HAVOELI is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.
6 Annuleren
• 6.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering alleen doorgeven per mail.
• 6.2 Bij het annuleren van een betaalde bestelling of een artikel uit een bestelling worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht bij de klant:
• a) € 10,00 bij het annuleren of retourneren per artikel uit een bestelling.
• Niet betaalde bestellingen kunnen kosteloos binnen 24 uur worden geannuleerd.
7 Ruilen en Retourneren
• 7.1 Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren.
• 7.2 De portokosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de klant.
• 7.3 Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:
• a) Na bezorging van uw bestelling heeft u 7 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.
• b) De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen en in de originele verpakking teruggestuurd te worden.
• c) Met uw retourzending dient u een brief te doen met daarop uw gegevens en het bestelnummer.

• d) Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retoursturen.
• f) Bij ruiling van een artikel moeten de verzendkosten van € 15,- van het opnieuw te versturen artikel vooraf aan HAVOELI betaald worden.
• g) Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten en met aftrek van de administratiekosten) binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder.
8 Voorraad
• 8.1 Alle producten zijn uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is of dat het is uitverkocht. U wordt hiervan door ons z.s.m. op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. HAVOELI zal in dit geval voor terugbetaling zorgdragen.
9 Garantie en Aansprakelijkheid
• 9.1 HAVOELI garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
• 9.2 De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering.
• 9.3 Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt u van HAVOELI. een factuur als aankoopbewijs.
• 9.4 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal HAVOELI de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van HAVOELI vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan HAVOELI te retourneren en het eigendom daarover aan HAVOELI te verschaffen.
• 9.5 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van HAVOELI, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
• 9.6 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is HAVOELI niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
• 9.7 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
• 9.8 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van HAVOELI beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van het aankoopbedrag.
• 9.9 Onverminderd het bovenstaande is HAVOELI. niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
• 9.10 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HAVOELI of zijn ondergeschikten.
10 Privacy
• Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van HAVOELI. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten.

11 Copyright beeld- en tekstmateriaal
• Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

Vragen, klachten en opmerkingen.
info@Havoeli.nl
KvK nr.  54763118
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK.